Posilnenie kompetencií samospráv v potrebných oblastiach

Posilnenie kompetencií samospráv v potrebných oblastiach

V rámci 33. schôdze Národnej rady SR spolu s mojimi kolegami zo SPOLU – občianska demokracia predkladáme 3 návrhy zákonov, ktoré majú za cieľ posilniť kompetencie miest a obcí.

Prvý návrh zákona novelizuje zákon o miestnych daniach a jeho cieľom je umožniť obciam zdaňovať šírenie vonkajšej reklamy (či už v podobe reklamných stavieb, reklamných alebo propagačných zariadení, ako aj akéhokoľvek iných reklamných alebo propagačných pútačov či tabúľ). Šírenie vonkajšej reklamy môžu niektoré samosprávy pokladať s ohľadom na miestne podmienky za negatívny vplyv, a preto návrh zákona dáva priamo voleným zástupcom obyvateľov do rúk legitímny nástroj na jej reguláciu. Zavedenie tejto dane bude na uvážení obcí.

Druhý návrh zákona taktiež novelizuje zákon o miestnych daniach, ktorého cieľom je na jednej strane umožniť samosprávam zavedenie vyššej dane z nehnuteľnosti pri takých stavbách a pozemkoch, ktoré sú dlhodobo neudržiavané či nevyužívané, z dôvodu motivácie ich vlastníkov k väčšej starostlivosti a údržbe. Na druhej strane návrh zákona tiež počíta s možnosťou zníženia, či úplného oslobodenia dane z nehnuteľností v tom prípade, ak sa vlastník rozhodne stavbu alebo pozemok prenechať na verejnoprospešný účel (napríklad na vybudovanie detského ihriska).

Tretí návrh zákona novelizuje zákon o obecnom zriadení, ktorý má za cieľ posilniť kompetencie obce voči developerom prostredníctvom podrobnejšej úpravy záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci, ktorých vydávanie predpokladá zákon o obecnom zriadení už v súčasnosti. V rámci týchto záväzných stanovísk už bude obec vydávať dopravné posúdenie, ktoré si dnes zaobstarávajú samotní developeri a teda je v súčasnosti ponechané len na ich zodpovednosť. Zmenou oproti doterajšej právnej úprave je možnosť obce vydanie záväzného stanoviska spoplatniť, ak sa bude týkať investičných projektov s predpokladanou zastavanou plochou presahujúcou 500 m2. Okrem dopravného posúdenia obec uvedie stanovisko k ďalším relevantným skutočnostiam, ku ktorým si žiadateľ záväzné stanovisko vyžiada.

Novinky

Kontakt