Návrh pre jasnejšie a efektívnejšie fungovanie neziskových organizácií

Návrh pre jasnejšie a efektívnejšie fungovanie neziskových organizácií

V rámci 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky som rozhodla predložiť návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Je výsledkom mojej dlhodobej komunikácie so zástupcami neziskových organizácií, ako aj intenzívnej komunikácie môjho tímu v tomto smere. Z vlastnej skúsenosti viem, že neziskovým organizáciám či občianskym združeniam sú často kladené prekážky, ktoré často obmedzujú prácu často dobrovoľníkov podieľajúcich sa na ich činnosti.

Po tom, čo po našom návrhu napokon vlani aj koalícia pochopila, že sa musí zmierniť prísne trestanie neziskových organizácií zánikom, ak sa čo i len o chvíľu omeškajú s výročnou správou, teraz predkladám novelu vychádzajúcu z nedostatkov ukazujúcich sa v praxi.

Mojim hlavným zámerom je odstrániť legislatívne a praktické chyby súčasného znenia zákona a posilniť do určitej miery kompetencie zakladateľov neziskových organizácií aj počas obdobia ich fungovania. Podľa môjho názoru by mal zákon jednoznačnejšie určovať kompetencie zakladateľa pri jeho menovacích právomociach vo vzťahu k prvým členom orgánov neziskovej organizácie, čo v súčasnej právnej úprave chýbalo.

V prvom rade navrhujem, aby kompetencia menovať prvého riaditeľa a prvých členov dozornej rady patrila zakladateľovi neziskovej organizácie, keďže v súčasnej právnej úprave táto kompetencia patrí správnej rade, ktorá v tom čase de facto tiež len vzniká. Ďalej návrh zákona dopĺňa ďalšiu kompetenciu zakladateľa, a to aby mohol správnej rade podať návrh na odvolanie riaditeľa. Týmto krokom sa má predovšetkým po zaviesť zodpovednosť riaditeľa neziskovej organizácie voči jej zakladateľovi.

V druhom rade navrhujem odstránenie praktického nedostatku tohto zákona, keďže nepredpokladá ukončenie funkcie riaditeľa neziskovej organizácie v prípade jeho straty spôsobilosti na právne úkony, čo by v istých prípadoch mohlo spôsobiť problémy.

Na prvý pohľad možno ide o banálne a nevýznamné úpravy. V praxi však spôsobovali problémy zriaďovateľom i samotnému fungovaniu neziskových organizácií.

Novinky

Kontakt