Interpelácia vo veci kritickej enviromentálnej situácie na rieke Orava

Interpelácia vo veci kritickej enviromentálnej situácie na rieke Orava

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci kritickej enviromentálnej situácie na rieke Orava.

Vážený pán minister,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci kritickej enviromentálnej situácie na rieke Orava.

V týchto dňoch priniesli médiá (napr. denník SME 29. 11. 2016) informáciu o začínajúcom súdnom spore firmy Oravské ferozliatinové závody – OFZ, a.s., Istebné, ktoré žalujú pána Ing. Jána Šimúna z Dolného Kubína za zásah do ich dobrej povesti. Mal sa ho dopustiť svojím vyjadrením na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne, v ktorom kritizoval už roky neriešenú hrozivú situáciu s opakovane doloženými únikmi jedovatého arzénu do životného prostredia – vody, pôdy v okolí skládky (skládok) priemyselného odpadu v Širokej. Pán Šimún taktiež kritizoval zámer OFZ na tejto starej environmentálnej záťaži vybudovať novú skládku komunálneho odpadu. Za jeho vystúpenie na zasadnutí MsZ teraz OFZ súdnou cestou požadujú „peňažné zadosťučinenie“ vo výške 8 tisíc eur.

Úniky toxického arzénu vysoko prekračujú povolené limitné hodnoty arzénu vo vode – v r. 2016 32-násobne (v r. 2008, t. j. pred znížením limitov, dokonca až 250-násobne!), a to v lokalite merania vzdialenej len niekoľko kilometrov od ľudských obydlí! Je zrejmé, že ide o neprípustnú situáciu silne ohrozujúcu zdravie a životy miestnych ľudí a prírodu tohto regiónu.

Podľa Denníka N (21. 7. 2016) „inštitúcie, ktoré majú na starosti ochranu životného prostredia, skládku označili za environmentálnu záťaž. Pravidelne ju monitorujú, konštatujú prekročenia limitov, stanovujú opatrenia, z ktorých väčšinu nikto neplní, a dávajú pokuty. Arzén vyteká do Oravy, z Oravy do Váhu a cez Dunaj ho posielame susedom.“

Vzhľadom na skutočnosť, že informácie o úniku arzénu sú verejne známe prinajmenšom od r. 2008, avšak masívna kontaminácia prostredia arzénom stále trvá, prosím Vás o odpovede na tieto otázky:

  1. Aké konkrétne opatrenia doteraz urobilo ministerstvo životného prostredia a ním riadené organizácie, aby v súlade s povinnosťou chrániť životné prostredie, ako aj zdravie a životy ľudí zamedzilo uvedeným únikom arzénu do prostredia?
  2. Ako MŽP SR hodnotí vplyv predmetnej skládky priemyselného odpadu (starej environmentálnej záťaže) na životné prostredie a na zdravie a životy ľudí v regióne?
  3. Aké je súčasné stanovisko MŽP SR k tejto kauze?
  4. Považuje MŽP SR za prijateľné také dlhodobé neriešenie tejto kauzy? Ak áno, na základe čoho? Ak nie, prečo doteraz nepodniklo dostatočne efektívne kroky na jej seriózne vyriešenie?
  5. Aké konkrétne kroky podnikne MŽP SR na uspokojivé doriešenie tejto kauzy?
  6. Aký postoj zaujíma MŽP SR k občianskym aktivitám a ich protagonistom, ktoré/ktorí kriticky poukazujú na túto situáciu a dožadujú sa nápravy?

Vopred ďakujem za konkrétne/vecné odpovede na všetky uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa

Novinky

Kontakt