Interpelácia vo veci ďalšieho nakladania s odpadom v okrese Pezinok

Interpelácia vo veci ďalšieho nakladania s odpadom v okrese Pezinok

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci ďalšieho nakladania s odpadom v okrese Pezinok po skončení prevádzky skládky v obci Dubová.

Vážený pán minister,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci ďalšieho nakladania s odpadom v okrese Pezinok po skončení prevádzky skládky v obci Dubová.

Po osobných stretnutiach s obyvateľmi a niektorými starostami v okrese Pezinok som sa dozvedela, že životnosť skládky odpadu v obci Dubová, ako aj ďalších skládok odpadu v okolí, sa skončí v rozmedzí najbližších 5-7 rokov (pri súčasnom množstve dovážaného odpadu). Po uplynutí tohto obdobia však obce, ktoré sú na túto skládku odkázané, nemajú žiadnu inú alternatívu, kam budú komunálny odpad vyvážať.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je podľa § 16 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia (vrátane odpadového hospodárstva).
Podľa § 105 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Ministerstvo životného prostredia SR: a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve; b) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku odpadu.

Podľa § 9 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Program Slovenskej republiky obsahuje charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu.

V tejto súvislosti ma zaujímajú odpovede na nasledujúce otázky:
1. Monitoruje Ministerstvo životného prostredia SR stav skládky odpadu v obci Dubová?
2. Monitoruje Ministerstvo životného prostredia SR stav ostatných skládok odpadu v okrese Pezinok?
3. Má ministerstvo plán, kam budú okolité obce vyvážať komunálny odpad, po skončení činnosti skládky odpadu v obci Dubová?

Vopred ďakujem za konkrétne odpovede na uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa

Novinky

Kontakt