Interpelácia vo veci voľby generálneho riaditeľa SND

Interpelácia vo veci voľby generálneho riaditeľa SND

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku kultúry Slovenskej republiky Ľubicu Laššákovu vo veci voľby generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

Vážená pani ministerka,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci voľby generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.

Súčasný generálny riaditeľ Slovenského národného divadla pán Vladimír Antala bol vymenovaný do svojej funkcie dňa 25. januára 2019. Podľa tlačovej správy, zverejnenej na webovom sídle Ministerstva kultúry SR dňa 24.1.2019 pod názvom „SND povedie Vladimír Antala“ v sekcii Aktuality http://new.mksr.sk/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1595 (ďalej len „Tlačová správa“), menovala ministerka kultúry nového generálneho riaditeľa na základe priamej voľby spomedzi viacerých kandidátov, o ktorých sa reálne uvažovalo. V tomto prípade išlo zjavne o uplatnenie výberu uskutočneného priamym oslovením, podľa § 3 ods. 3 zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle.

Predmetné ustanovenie § 3 ods. 3 zákona č. zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle bolo do zákona včlenené zákonom č. 103/2014 Z. z., ktorý zaviedol možnosť výber priamym oslovením aj v prípade menovania štatutárneho orgánu štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie zriadenej ministerstvom kultúry. Z dôvodovej správy zákona č. 103/2014 Z. z. vyberám nasledujúce časti:

„…zavádza sa možnosť, aby štatutárny orgán tejto inštitúcie mohol vymenovať minister kultúry nielen prostredníctvom výberového konania, ale aj výberom uskutočneným priamym oslovením na základe odporúčania poradného orgánu pre danú oblasť. Táto potreba vyplýva z aplikačnej praxe, ktorá opakovane poukazuje na skutočnosť, že najvýznamnejšie umelecké osobnosti, ktoré mali všetky predpoklady na zastávanie funkcie štatutárneho orgánu, sa odmietli zúčastniť na výberovom konaní z dôvodu, že svoje osobnostné a odborné kvality nespochybniteľným spôsobom preukázali už vo svojej doterajšej činnosti…“

„…V prípade priameho oslovenia ministerstvo nerezignuje na povinnosť predloženia koncepcie rozvoja inštitúcie…“

Vzhľadom na skutočnosti, uvedené v Dôvodovej správe k zákonu č. 103/2014 Z. z. („ďalej len „Dôvodová správa“) Vás prosím o odpovede na nasledujúce otázky:

1) Na základe akých kritérií ste postupovali pri výbere súčasného generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla?
2) Koľko členov mal pri výbere poradný orgán a kto boli jeho členovia? (ide o poradný orgán, ktorý podľa dôvodovej správy vydáva odporúčania pri priamom oslovení generálneho riaditeľa SND)

Nakoľko v Tlačovej správe je uvedené, že ste si vyberali spomedzi viacerých kandidátov, chcela by som vedieť:

3) Koľkí kandidáti boli posudzovaní?
4) Kto boli zvyšní kandidáti ?
5) Na základe akých kritérií ste ich posudzovali?)
6) Predložili kandidáti Koncepciu rozvoja inštitúcie ? (Túto povinnosť definuje Dôvodová správa)práva
7) Považujete spôsob výberu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla za dostatočne transparentný, umožňujúci nájsť optimálneho kandidáta na výkon funkcie štatutárneho orgánu najvýznamnejšej divadelnej inštitúcie SR ?
8) Uvažujete v budúcnosti o návrhu zmeny procesu výberu a menovania generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla?

Vopred ďakujem za konkrétne a vecné odpovede na všetky uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministerky kultúry Ľubice Laššákovej

Novinky

Kontakt