Interpelácia na ministerku kultúry k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu

Interpelácia na ministerku kultúry k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku kultúry Slovenskej republiky Ľubicu Laššákovú vo veci zmien vykonaných v Integrovanom regionálnom operačnom programe v oblasti kreatívneho priemyslu a krokov k zefektívneniu čerpania eurofondov v oblasti kultúry.

Vážená páni ministerka,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci zmien vykonaných v Integrovanom regionálnom operačnom programe v oblasti kreatívneho priemyslu a krokov k zefektívneniu čerpania eurofondov v oblasti kultúry.

1. V súvislosti s výzvou na tzv. decentralizovanú pomoc v rámci IROP PO3 (IROP-PO3-SC31-2016-5) prosím o zodpovedanie nasledujúcich otázok:

a) Prečo neboli projekty žiadateľov, ktorí dostali v januári 2018 „Rozhodnutie o schválení projektu“, do dnešného dňa kontrahované?

b) Na základe čoho presne začal audit RO MPRV SR na SO MK SR?

c) Dňa 17. decembra 2018 ste na tlačovej konferencii uviedli, že nové vedenie MK SR zaviedlo nové systémové opatrenia a úpravu riadiacej dokumentácie IROP PO3. Môžete uviesť, aké presne systémové opatrenia ste zaviedli a ako ste upravili riadiacu dokumentáciu do dnešného dňa, ako bolo uvedené na tlačovej konferencii?

d) Aké závažné pochybenia hodnotiaceho procesu boli zistené kontrolou RO MPRV SR, ktoré spomínate na TK dňa 17.12.2018 a ako ste stransparentnili tento hodnotiaci proces? Hodnotili aj pôvodní hodnotitelia v opakovanom procese odborného hodnotenia a ako ste zabezpečili/zabránili opakovaniu závažných pochybení? Čo presne bolo obsahom preškolenia pôvodných odborných hodnotiteľov a vyškolenia nových hodnotiteľov?

e) Ak prešli projekty, ktoré už dostali „Rozhodnutie o schválení NFP“ v januári 2018, na základe ktorej legislatívy EŠIF ste realizovali toto opätovné odborné hodnotenie projektov?

f) Vstupuje RO MPRV SR alebo CKO v súčasnej dobe do prebiehajúceho odborného hodnotiaceho procesu?

2. V súvislosti s pripravovanou výzvou na tzv. centralizovanú pomoc v rámci IROP PO3 prosím o odpovede na nasledujúce:

a) Na tlačovej konferencii 17.12. 2018 ste uviedli, že výzva na tzv. centralizovanú pomoc bola tak nesprávne nastavená, že znemožňovala efektívne čerpanie ERDF prostriedkov. Čo konkrétne bolo zle nastavené a akým spôsobom to bude zmenené/inak nastavené v novej pripravovanej výzve, ktorá mala byť už vyhlásená v januári 2019 podľa indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019 pre IROP PO3?

b) Na základe indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019 pre IROP PO3 je uvedená informácia ohľadom centralizovanej podpory, že bude výzva vyhlásená v januári 2019 a bude nastavená ako jednokolový proces. Kedy bude výzva vyhlásená a na základe čoho ako jednokolový proces, keďže pôvodne bola nastavená ako dvojkolový proces?

c) Akú medializáciu ste mali na mysli, keď ste o nej hovorili na tlačovej konferencii dňa 17. 12. 2018 ako o jednom z podnetov na začatie kontrol?

d) Aké opatrenia ste prijali do konca júna 2018 na základe identifikovaných zistení kontrol, čo ste zmienili na tlačovej konferencii dňa 17. 12. 2018?

Vopred ďakujem za konkrétne a úplné odpovede na uvedené otázky.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministerky kultúry Ľubice Laššákovej

Novinky

Kontakt